pAV-EMR1-shRNA

Cat# SH807307

Size : 5µg

Marca : Vigene Biosciences